EN | TR

Program Çıktıları

 1. Bilişim uygulamalarının tasarımı ve geliştirilmesi, bilişim projelerinin yönetimi, bilişim kaynaklarının ve sistemlerinin yönetimi, bilişim ve iletişim teknolojilerinde risk ve güvenlik yönetimi konularında yeterli düzeyde bilgi.
 2. Süreç tasarımı ve iş akışı yönetimi, e-iş ve e-dönüşüm projelerinin yönetimi, bilişim ve iletişim çözümlerinin pazarlama ve satış hizmetleri, bilişim ve iletişim teknolojileri alanlarında girişimcilik, danışmanlık ve yöneticilik bilgi ve becerisi. 
 3. Kurumsal kaynak planlaması, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, kurumsal bilgi yönetimi, kurumsal zekâ yönetimi ve yönetim destek sistemleri, e-ticaret alanında girişimcilik, danışmanlık ve yöneticilik becerisi. 
 4. Yönetim Bilişim Sistemleri alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleme, kuramları öğrenme, muhakeme etme, araştırma yapma ve çözümleme becerisi.
 5. Küresel, ulusal ve yerel düzeyde kamu/özel politikaları etkileyen hukuki, iktisadi ve siyasi gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisi.       
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde görev alma ve bireysel çalışabilme becerisi. 
 7. Yönetim bilişim sistemleri problemlerini saptama, tanımlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama ile bu amaçlara özgü uygun bilimsel yöntemleri uygulama becerisi.
 8. Sorumluluk bilinci olan bir kamu/özel sektör çalışanı olarak kamu yararını gözetme farkındalığı ve toplumsal duyarlılığa sahip olabilme.
 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi ile en az bir yabancı dili kullanabilme becerisi.
 10. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 11. Temel hak ve hürriyetlerin, ekonomik ve sosyal hakların, çevrenin, tarihi ve kültürel değerlerin korunması konularında farkındalık.